پایان نامه نقش رسانه ها درپیدایش و گسترش بزهکاری

رسانه ها به عنوان یک پیام و وسیله انتقال افکار نقش مهمی در پیدایش و گسترش بزهکاری دارند که این موضوع مورد تصریح جرم شناسان و حقوقدانان قرار گرفته است. آنان معتقدند این ابزار در پرورش یا انحراف افکار عمومی نقش مهمی را ایفا می کنند. ماهیت رسانه های گروهی به گونه ایی است که […]