پایان نامه ارشد : نقش جرم شناختی رسانه ها در گسترش بزهکاری در میان اطفال

امروزه اهمیت نقش رسانه ها در زندگی افراد غیر قابل انکار  است . مطالعات انجام شده در این زمینه این واقعیت را بیان می کند که بین تماشای تلویزیون توسط کودکان  و واکنش ها و رفتارها و نگرش های آنان ارتباط مستقیم وجود دارد. تلویزیون به عنوان رسانه گسترده ومؤثرمی تواند تأثیر عمیق تبلیغی و […]