پایان نامه در مورد  دانلود پایان نامه با موضوع درخواست توقف اجرای رای داور

طبق ماده ۴۹۳ که پیش از این نیز در خصوص آن صحبت کردیم «اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست… در این صورت دادگاه قرار توقف (منع) اجرای رای…. صادر می کند و … » درخواست توقف اجرای رای در قالب دستور موقت وجاهت قانونی ندارد. قضات شرکت کننده در جلسه هفتگی مورخ ۱/۹/۱۳۸۹ […]